Informacija

PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITA SU
TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Šiame pranešime ScaleWolf Management, UAB (toliau – Valdymo įmonė) bei ScaleWolf Accelerator GP,
UAB ir ScaleWolf VC GP, UAB (toliau abu – GPs) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai
nustatyta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu
susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Reglamentas)
Ši informacija taikoma ir galioja Valdymo įmonei ir GPs.
Nei Valdymo įmonė, nei GPs priimant investavimo sprendimus į investavimo sprendimų neigiamą poveikį
tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, šiuo metu neatsižvelgia, nes tai nėra nei Valdymo
įmonės, nei GPs strategijos dalimi. Valdymo įmonė bei GPs ir ateityje veiks investavimo į gynybos
sektorių srityje todėl ir ateityje neketina vykdyti veiklos, kuria bus atsižvelgiama į investavimo sprendimų
neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Dėl GPs valdomų subjektų:

GPs valdomi subjektai KŪB ScaleWolf VC bei KŪB ScaleWolf Accelerator (toliau abu kartu – KŪBs),
kurių tikraisiais nariais yra GPs.
Investuojant KŪBs turtą nėra atsižvelgiama į Europos Sąjungos mastu nustatytus kriterijus skirtus
užtikrinti aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, KŪBs numatomos investicijos nėra nukreiptos skatinti
aplinkos ar socialinius ypatumus, o siekiama investicijų grąža nėra susieta su sėkme siekiant tokių
aplinkos ar socialinių ypatumų.
KŪBs, yra skirti investavimui į gynybos pramonės įmones, kuri strategijose tvarumo veiksnių skatinimas
ar tvarios investicijos, nėra numatyta. Todėl KŪBs veikloje tvarumo rizika nėra vertinama, nes aplinkos ir
socialiniai įvykiai neturi reikšmingos įtakos jos investicijų vertei.
Atitinkamai, kadangi tvarios investicijos nėra nei GPs nei KŪBs strategijos dalimi, todėl GPs priimant
investavimo sprendimus į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta
Reglamente, šiuo metu neatsižvelgia.